Ενότητα 2: Συμπεριφοριστικές, εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ, Bασικές έννοιες

Σκοπός Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση:
    • των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.
  • Η έμφαση δίνεται :
    • στο πως οι θεωρίες επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων με ΤΠΕ.

Διαφάνειες Ενότητας

2_Θεωρίες Μάθησης&ΤΠΕ