Εργαστήρια

Το περιεχόμενο των εργαστηριακών ασκήσεων, κατά τις οποίες οι φοιτήτριες/ές χρησιμοποιώντας έντυπες και ψηφιοποιημένες πηγές και βιβλιογραφία αναπτύσσουν παιδαγωγικά και γλωσσολογικά θεμελιωμένες δραστηριότητες για τη διδασκαλία της γλώσσας, περιλαμβάνει τα εξής:

  • ΔΕΠΠΣ και μαθησιακή περιοχή γλώσσας
  • Θεματικότητα, διαθεματικότητα, σχέδιο εργασίας.
  • Στοχοθεσία γλωσσικών δραστηριοτήτων.
  • Ανάπτυξη γλωσσικών δραστηριοτήτων σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας
  • Πολυτροπικότητα
  • Κειμενικά είδη στο νηπιαγωγείο. Οργάνωση συλλογικών δραστηριοτήτων. Οργάνωση ατομικών δραστηριοτήτων