Κειμενικά είδη στο νηπιαγωγείο

Κειμενικά είδη (genres)

Πολυτροπικότητα

Παρουσίαση Ενότητας 7
Σημειώσεις Ενότητας 7
Αφήγηση (Π. Πολίτης)

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Περιγραφή (Π. Πολίτης)

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Επιχειρηματολογία (Π. Πολίτης)

Πύλη για την ελληνική γλώσσα

Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας (Ε. Χοντολίδου)

από το περιοδικό Γλωσσικός Υπολογιστής, τ.1, 1999, στον Ηλεκτρονικό Κόμβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ)

 

Ερωτήσεις Ενότητας 7
  1. Tα κειμενικά είδη εφαρμόζονται στο γραπτό ή στον προφορικό λόγο;
  2. Στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου υπάρχει η προοπτική των κειμενικών ειδών;
  3. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες που να προωθούν τα κειμενικά είδη στο νηπιαγωγείο; (Εξετάστε παραδείγματα δραστηριοτήτων από όλα τα βασικά κειμενικά είδη)
  4. Ποια χαρακτηριστικά του κάθε κειμενικού είδους θεωρούνται πολύ απαιτητικά για τα παιδιά στο νηπιαγωγείο;
  5. Πώς εφαρμόζεται η πολυτροπικότητα στη διδασκαλία;