Η παιδαγωγική του γραμματισμού

Γραπτός και προφορικός λόγος

Φυσικός και σχολικός γραμματισμός

Παρουσίαση Ενότητας 5
Σημειώσεις Ενότητας 5
Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Γραμματισμός (Β. Μητσικοπούλου)
Ερωτήσεις Ενότητας 5
  1. Καταγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του γραπτού και του προφορικού λόγου.
  2. Γιατί είναι σημαντικές οι διαφορές τους;
  3. Πώς ο γραπτός και ο προφορικός λόγος αλληλοσυμπληρώνονται στην προοπτική του γραμματισμού;
  4. Ο σχολικός γραμματισμός βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το φυσικό;
  5. Στην περίπτωση του νηπιαγωγείου έχουμε να κάνουμε με φυσικό ή με σχολικό γραμματισμό;
  6. Ποιες θεωρούνται ?ρίζες? του γραμματισμού;
  7. Καταγράψτε 8 βασικά γνωρίσματα των πρώιμων γραπτών.
  8. Μπορεί ένα γραπτό παιδιού με «ορνιθοσκαλίσματα»/«σκαριφήματα» να  θεωρηθεί πρώιμο γραπτό;