Μοντέλα διδασκαλίας

Kανονιστική, περιγραφική, παραγωγική διδασκαλία της γλώσσας

Γλωσσική ποικιλότητα και πρότυπη γλώσσα

Παρουσίαση Ενότητας 4
Σημειώσεις Ενότητας 4
Ερωτήσεις Ενότητας 4
  1. Πώς ορίζεται η γλωσσική ποικιλότητα; (Βρείτε παραδείγματα στην ελληνική).
  2. Ποια είναι η διαφορά της νόρμας από την πρότυπη γλώσσα;
  3. Πώς διαμορφώθηκε η σημερινή γλωσσική νόρμα στα ελληνικά;
  4. Η νόρμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις ποικιλίες της γλώσσας;
  5. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κανονιστικής διδασκαλίας;
  6. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της περιγραφικής διδασκαλίας και ποια της παραγωγικής;
  7. Ποιο μοντέλο διδασκαλίας είναι πιο κοντά σε αυτό που εφαρμόζεται στο πρώτο σχολείο-νηπιαγωγείο;