Κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές προσεγγίσεις

Επικοινωνιακή ικανότητα και λειτουργίες της γλώσσας.

Από την πρωτογλώσσα στη γλώσσα: η γλωσσική ανάπτυξη (Halliday)

Παρουσίαση Ενότητας 3
Σημειώσεις Ενότητας 3
Ερωτήσεις Ενότητας 3
  1. Τι προσέφεραν οι κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές προσεγγίσεις στη διδακτική της γλώσσας;
  2. Τι σχέση έχουν οι λειτουργίες της γλώσσας με το σύστημα της γλώσσας; Σκεφτείτε παραδείγματα επικοινωνιακής ικανότητας ανάλογα με το σκοπό της επικοινωνίας.
  3. Τι είναι η γλωσσική ανάπτυξη σύμφωνα με τον Halliday;
  4. Σε τι διαφέρει η πρωτογλώσσα από τη γλώσσα των ενηλίκων;
  5. Η γνωστική ανάπτυξη προηγείται της γλωσσικής ανάπτυξης ή το αντίστροφο, και σύμφωνα με ποια προσέγγιση;
  6. Σε τι είδος διδασκαλίας οδηγεί η επικοινωνιακή προσέγγιση;
  7. Η κοινωνική διαφοροποίηση των παιδιών παίζει ρόλο στον σχολικό γραμματισμό και γιατί;