Θεωρίες για τη γλώσσα (Saussure, Chomsky)

Βασικές έννοιες της γλωσσολογίας
Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

Παρουσίαση Ενότητας 2
Σημειώσεις Ενότητας 2
Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Πραγματολογία [pragmatics]
Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Σημασιολογία [semantics]
Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Φωνολογία [phonology]
Πύλη για την ελληνική γλώσσα: Μορφολογία [morphology]
Ερωτήσεις Ενότητας 2
  1. Σε τι διαφέρει η ?γλώσσα? (Σωσσύρ) από τη "γλωσσική ικανότητα" (Τσόμσκυ);
  2. Σε τι διαφέρει η ?ομιλία? (Σωσσύρ) από την "τέλεση/επιτέλεση" (Τσόμσκυ);
  3. Σε τι διαφέρει το σύστημα μιας γλώσσας από τη χρήση της;
  4. Πώς μελετά τη γλωσσική ανάπτυξη ο Τσόμσκυ;
  5. Πόσα είναι τα προφορικά και πόσα τα γραπτά φωνήεντα και σύμφωνα της ελληνικής;
  6. Γιατί τα φωνήματα θεωρούνται μονάδες που δεν είναι φορείς σημασίας;
  7. Γιατί τα μορφήματα θεωρούνται φορείς σημασίας;
  8. Σε τι διαφέρει η σύνταξη από τη γραμματική;