Εισαγωγή στις Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
Εισαγωγική ενότητα στην οποία παρουσιάζονται οι σκοποί και στόχοι του μαθήματος καθώς και κάποιες βασικές έννοιες οι οποίες συζητώνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος (πχ. Web 2.0 και οι μαθησιακές δυνατότητες που προσφέρουν)