Ενότητα 11: Αξιολόγηση & Τεκμηρίωση Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σκοπός Ενότητας:

  • Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ.
  • Τεκμηρίωση (τεχνική έκθεση) ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.
  • Τεχνικές αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.