Ενότητα 5: Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου: Συσχέτιση γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικού λογισμικού προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης

Σκοπός Ενότητας:

  • Η παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων της προσχολικής εκπαίδευσης και η συσχέτισή τους με ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού
  • Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού για τις εν λόγω κατηγορίες
  • Η παρουσίαση ενδεικτικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο