ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Ενότητες

Εξισώσεις Lagrange και εφαρμογές

Έκφραση ενός φυσικού προβλήματος σε μαθηματικό πλαίσιο και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης, αξιολογώντας και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Κλασσική Μηχανική-8.pptx