ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Βασίλειος Λουκόπουλος

Περιγραφή

Παρακάτω δίνονται τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και οι δεξιότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής μετά την περάτωση των μαθημάτων της Κλασσικής Μηχανικής. Επίσης ακολουθούν οι θεματικές ενότητες του μαθήματος. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι πρώτες ενότητες (1-9) αφορούν τη θεωρία του μαθήματος ενώ το τελευταίο αρχείο (pdf) περιέχει ένα συγκεντρωτικό υλικό που αφορά ενδεικτικά παραδείγματα από όλες τις θεματικές ενότητες.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος
Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να
1. Να μπορεί να περιγράψει την κίνηση υλικού σημείου.
2. Να γνωρίζει τις αρχές της Νευτώνεια ς Μηχανικής.
3. Να εφαρμόζει τις αρχές της Νευτώνεια ς Μηχανικής σε φυσικά προβλήματα, όπως ταλαντώσεις και κεντρικά πεδία δυνάμεων.
4. Να μπορεί να περιγράψει την κίνηση συστήματος υλικών σημείων.
5. Να μπορεί να περιγράψει την κίνηση στερεού σώματος.
6. Να μπορεί να περιγράψει κινήσεις σε μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς.
7. Να μπορεί να περιγράψ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Περιγραφή κίνησης υλικού σημείου και Βασικές αρχές της Κλασσικής Μηχανικής.

Βασικές αρχές της Νευτώνειας Μηχανικής.

Εφαρμογές των αρχών της Νευτώνειας Μηχανικής σε φυσικά προβλήματα, όπως ταλαντώσεις και κεντρικά πεδία δυνάμεων.

Περγραφή κίνησης συστήματος υλικών σημείων.

Κίνηση Στερεού Σώματος.

Κίνηση σε μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς.

Περιγραφή φυσικών συστημάτων με τον φορμαλισμό της Αναλυτικής Δυναμικής.

Έκφραση ενός φυσικού προβλήματος σε μαθηματικό πλαίσιο και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου επίλυσης, αξιολογώντας και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Εφαρμογή των βασικών αρχών της Μηχανικής στην Ουράνια Μηχανική, Κβαντομηχανική (διατύπωση κατά Hamilton), κ.λπ.

Αναλυτικές ασκήσεις από τις δέκα (10) θεματικές ενότητες.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  37635
Αρ. Προβολών :  181973

Ημερολόγιο