Ηλικιωμένοι και κακοήθης νόσος

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των ηλικιωμένων ασθενών που πάσχουν από κακοήθη νόσο (συμπαρομαρτούντα νοσήματα κ.τ.λ.)