Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Ενότητες

Αναπνευστικό σύστημα

Περιγράφεται η δομή και η φυσιολογία του αναπνευστικού συστήματος και της ανταλλαγής των αερίων. Γίνεται συσχέτιση των συχνότερων διαταραχών της φυσιολογίας με τη κλινική εικόνα και πράξη

Ειδικότερα περιγράφονται:

  • Η μηχανική της αναπνοής, οι αναπνευστικοί όγκοι και χωρητικότητες, η ευενδοτότητα των πνευμόνων ? επιφανειοδραστικός παράγοντας
  • Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κυψελιδικό αερισμό
  • Η ανταλλαγή αερίων και οι παράγοντες που την επηρεάζουν
  • Η σχέση αερισμού ? αιμάτωσης
  • Η ρύθμιση της αναπνοής ? το κέντρο της αναπνοής, οι περιφερικοί και κεντρικοί χημειοϋποδοχείς ? η επίδραση των ΡΟ2, PCO2 και ΡΗ στους υποδοχείς