Ενότητα 10

Ορθογώνια Πολυώνυμα.

Γενικά περί ορθογωνιότητας των πολυωνύμων, αναδρομική σχέση τριών όρων. Γεννήτρια συνάρτηση και τύπος Rodrigues. Ρίζες Ο.Π.. Τύπος Drboux-Christoffel και βασικό θεώρημα για την ύπαρξη ριζών Ο.Π..