Πεπερασμένες διαφορές

Πεπερασμένες διαφορές.

8η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση