Αριθμητική παραγώγιση

Προς-τα-πίσω, προς-τα-εμπρός και κεντρικές διαφορές.

2η Διάλεξη
Αριθμητική Ανάλυση