Ζωνοδιαβατή (Βασικής Ζώνης) Διαμόρφωση/Αποδιαμόρφωση

Αναλύονται οι μέθοδοι μετάδοσης πληροφορίας σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν διαμόρφωση φορέα (M-PAM,M-PSK,M-FSK,M-QAM). Επίσης αναλύονται οι μέθοδοι ανίχνευσης της μεταδιδόμενης πληροφορίας στον δέκτη (Συναφής ανίχνευση,Μη συναφής ανίχνευση).

6.Ζωνοδιαβατή (Βασικής Ζώνης) Διαμόρφωση/Αποδιαμόρφωση