Εισαγωγή

Παρουσιάζεται το μοντέλο ενός συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών, παρατίθενται οι βασικές έννοιες και οι ορισμοί τους και δίδονται τα βασικά μέρη που απαρτίζουν το σύστημα και οι αρχές λειτουργίας τους.

1.Εισαγωγή στο Μοντέλο του Συστήματος των Ψηφιακών Επικοινωνιών