Θεματική Ενότητα 4: Στατικά Κυκλώματα CMOS

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία των κυκλωμάτων τεχνολογίας CMOS και η αξιοποίησή τους κατά την κατασκευή σύνθετων λογικών πυλών. Εισάγονται οι πύλες με διαφορετικό λογικό φόρτο που ευνοούν τη μετάβαση μιας συγκεκριμένης εισόδου και αναλύεται η μεθοδολογία επιλογής των μεγεθών των στοιχείων.

Ενότητα 4 - Στατικά Κυκλώματα CMOS