Θεματική Ενότητα 3: Ισχύς

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Περιγράφονται οι μέθοδοι εκτίμησης της στατική και δυναμικής ισχύος και τα φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκοπό τη σχεδίαση κυκλωμάτων χαμηλής κατανάλωσης.

Ενότητα 3 - Ισχύς