Προηγμένα θέματα επιπολικής γεωμετρίας

Γενίκευση θεωρίας και τεχνικών επιπολικής γεωμετρίας (Επιπολική Γεωμετρία ΙΙ)

9. Προβολική γεωμετρία