ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αντώνιος Τζές - Ευάγγελος Δερματάς

Περιγραφή

Στο μάθημα Ρομποτικά Συστήματα εξετάζονται προβλήματα κινούμενων ρομπότ με χρήση τεχνικών μηχανικής όρασης.
Για το σκοπό αυτό η ύλη χωρίζεται σε δύο μαθησιακά αντικείμενα. Η πρώτη αφορά την εξοικείωση με τις τεχνικές μηχανικής όρασης και συγκεκριμένα με τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνας-βίντεο (pixel manipulation, corner detection algorithms, color correction, compression, optical flow κ.α).[ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-9] 
Εν συνεχεία παρουσιάζεται πώς μπορούν να επεκταθούν οι τεχνικές αυτές για τους σκοπούς του ελέγχου δικτυομένων ρομπότ (collaborative robots) για κίνηση (navigation, obstacle avoidance, path planning κ.α.) και επίγνωση περιβάλλοντος χώρου (environment cognition). [ΕΝΟΤΗΤΕΣ 10-15]

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

H ύλη χωρίζεται σε δύο μαθησιακά αντικείμενα.

Η πρώτη αφορά την εξοικείωση με τις τεχνικές μηχανικής όρασης και συγκεκριμένα με τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνας-βίντεο (pixel manipulation, corner detection algorithms, color correction, compression, optical flow κ.α).

Εν συνεχεία παρουσιάζεται πώς μπορούν να επεκταθούν οι τεχνικές αυτές για τους σκοπούς του ελέγχου δικτυομένων ρομπότ (collaborative robots) για κίνηση (navigation, obstacle avoidance, path planning κ.α.) και επίγνωση περιβάλλοντος χώρου (environment cognition, area coverage).

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Δερματάς , Αντώνιος Τζές

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος είναι η εξοικίωση των φοιτητών με τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και αλγορίθμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως στη ρομποτική οδομετρία. Επιπλέον, η εξοικείωση με θέματα ελέγχου ρομποτικών "στόλων" (swarm robotics).

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν βασική ορολογία σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και να υλοποιούν αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας, ρομποτικής οδομετρίας με υπολογιστική όραση και ελέγχου ρομποτικών "στόλων".

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Παρουσίαση βασικών εννοιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

Συνέχιση παρουσίασης βασικών εννοιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

Εκμάθηση τεχνικών κατάτμησης εικόνας

Εκμάθηση τεχνικών κατάτμησης εικόνας και video με εντοπισμό κίνησης - οπτικής ροής

Εκμάθηση τεχνικών αντιστοίχησης εικόνων (stitching , feature matching)

Χρήση τεχνικών στερεοσκοπικής όρασης - Επιπολική Γεωμετρία Ι

Επεξεργασία εικόνας για εντοπισμό ακμών

Γενίκευση θεωρίας και τεχνικών επιπολικής γεωμετρίας (Επιπολική Γεωμετρία ΙΙ)

Αναλυτική παρουσίαση αλγορίθμου SIFT

Introduction to Control of Robotic Vehicles

Cooperative Control of Vehicle Formations

Introduction to Area Coverage

Area Coverage control techniques for homogenous nodes' sensing area

Coverage of Networks where nodes have heterogeneous sensing area

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο