ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)

Ενότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΜΟΝΙΜΗ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενικά. Παραγωγή ημιτονοειδούς τάσης. Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ημιτονοειδής κυματομορφή. Ενεργός ή ενδεικνυόμενη τιμή. Απόκριση κυκλώματος σε ημιτονοειδή διέγερση. Παράσταση ημιτονοειδούς συνάρτησης με φασικό διάνυσμα. Πρόσθεση ημιτονοειδών συναρτήσεων της ίδιας συχνότητας. Φασικά διανύσματα και νόμοι Kirchhoff. Διανυσματικά διαγράμματα. Υπολογισμοί με μιγαδικούς αριθμούς. Σύνθετες αντιστάσεις και σύνθετες αγωγιμότητες των βασικών παθητικών στοιχείων. Σύνθετη αντίσταση και σύνθετη αγωγιμότητα αυθαίρετου παθητικού δικτύου δύο ακροδεκτών. Εν σειρά RL κύκλωμα. Εν σειρά RC κύκλωμα. Παράλληλο RL κύκλωμα. Παράλληλο RC κύκλωμα. Εν σειρά RLC κύκλωμα- Συντονισμός σειράς. Παράλληλο RLC κύκλωμα- Παράλληλος συντονισμός. Μεθοδολογία επίλυσης κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος στη μόνιμη ημιτονοεδής κατάσταση λειτουργίας. Κυκλώματα με περιδιοδική διέγερση-Αρμονικές. Ανάλυση Fourier. Ανάλυση γραμμικού κυκλώματος με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση.