ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)

Παναγής Βοβός

Περιγραφή
Μονοφασικά κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος, ανυσματικά διαγράμματα τάσεων, εντάσεων και συνθέτων αντιστάσεων. Στιγμιαία ισχύς, πραγματική και άεργος ισχύς, φαινομένη ισχύς. Μιγαδική ισχύς-τρίγωνο ισχύος. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Ισοδύναμα κυκλώματα καταναλωτών. Τριφασικά κυκλώματα εναλλασσομένου. Συμμετρικές συνιστώσες.
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Χαρακτηριστικά των συστημάτων ισχύος. Η μάχη του εναλλασσόμενου ρεύματος εναντίον του συνεχούς ρεύματος. Γιατί τριφασικά συστήματα;Σύγκριση με βάση την τροφοδότηση ίδιου φορτίου. Σύγκριση με βάση τη χρησιμοποίηση ίδιας ποσότητας αγώγιμου υλικού. 

Γενικά. Παραγωγή ημιτονοειδούς τάσης. Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ημιτονοειδής κυματομορφή. Ενεργός ή ενδεικνυόμενη τιμή. Απόκριση κυκλώματος σε ημιτονοειδή διέγερση. Παράσταση ημιτονοειδούς συνάρτησης με φασικό διάνυσμα. Πρόσθεση ημιτονοειδών συναρτήσεων της ίδιας συχνότητας. Φασικά διανύσματα και νόμοι Kirchhoff. Διανυσματικά διαγράμματα. Υπολογισμοί με μιγαδικούς αριθμούς. Σύνθετες αντιστάσεις και σύνθετες αγωγιμότητες των βασικών παθητικών στοιχείων. Σύνθετη αντίσταση και σύνθετη αγωγιμότητα αυθαίρετου παθητικού δικτύου δύο ακροδεκτών. Εν σειρά RL κύκλωμα. Εν σειρά RC κύκλωμα. Παράλληλο RL κύκλωμα. Παράλληλο RC κύκλωμα. Εν σειρά RLC κύκλωμα- Συντονισμός σειράς. Παράλληλο RLC κύκλωμα- Παράλληλος συντονισμός. Μεθοδολογία επίλυσης κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος στη μόνιμη ημιτονοεδής κατάσταση λειτουργίας. Κυκλώματα με περιδιοδική διέγερση-Αρμονικές. Ανάλυση Fourier. Ανάλυση γραμμικού κυκλώματος με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση. 

Γενικά. Ο θεμελιώδης τύπος της ηλεκτρικής ισχύος-Μορφές ηλεκτρικής ενέργειας. Στιγμιαία ισχύς, πραγματική και άεργος ισχύς. Ισχύς βασικών παθητικών στοιχείων. Μιγαδική ισχύς. Ισοδύναμα κυκλώματα φορτίων. Αντιστάθμιση άεργου ισχύος-Βελτίωση συντελεστή ισχύος. Ροή ισχύος μέσω διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς μικρού μήκους. Ισχύς σε κυκλώματα με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση. 

Εισαγωγή. Διφασικό σύστημα τάσεων. Τριφασικό σύστημα τάσεων. Συμμετρικά τριφασικά φορτία. Μονοφασικό ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού φορτίου. Μονοφασικό ισοδύναμο συμμετρικού τριφασικού κυκλώματος. Ασύμμετρα τριφασικά φορτία. Υπολογισμός ισχύος σε τριφασικά κυκλώματα. Διόρθωση συντελεστή ισχύος. Μέτρηση της τριφασικής ισχύος. Η μέθοδος των δύο βαττομέτρων (διάταξη ARON). Προσδιορισμός της ακολουθίας των φάσεων. Περίληψη. Προβλήματα. 

Εισαγωγή. Μετασχηματισμός συμμετρικών συνιστωσών. Ρεύμα ουδετέρου. Ακολουθιακές μιγαδικές αντιστάσεις και ακολουθιακά δίκτυα. Ακολουθιακά κυκλώματα φορτίων. Ακολουθιακά κυκλώματα μιγαδικών αντιστάσεων σειράς. Σύνοψη των βημάτων για λύση κυκλωμάτων με τη μέθοδο των συμμετρικών συνιστωσών. Τριφασική ισχύς συναρτήσει συμμετρικών συνιστωσών. Ορισμός της μήτρας μετασχηματισμού. Περίληψη. Προβλήματα.