Φερρίτες και διατάξεις φερριτών

Μαγνητικά Υλικά

Ιδιότητες φερριτών

Διάδοση επίπεδου κύματος

Στροφή πόλωσης

Διατάξεις

Απομονωτές

Φασιθέτες

Γύρατρο

Κυκλοφορητές

Ρυθμών ακμής

Ενότητα 3
Φερρίτες και διατάξεις φερριτών