Μικροκυματικές Διατάξεις

Σταύρος Κουλουρίδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε πρακτικά θέματα ανάλυσης και σχεδίασης μικροκυματικών διατάξεων

 

 Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του ο φοιτητής να γνωρίζει/κατανοεί

  • Βασικά Μέρη ενός μικροκυματικού συστήματος.
  • Τρόπους σχεδίασης Μικροκυματικών διατάξεων.
  • Τρόπους Ανάλυσης Mκροκυματικών διατάξεων
  • Θέματα Μικροκυματικών τηλεπικοινωνιών

Πληροφορίες γύρω από ερευνητικές δραστηριότητες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα μπορούν να βρεθούν  στην ιστοσελίδα της Ομάδας Μικροκυματικών Επικοινωνιών

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες. Μικροκυματικά πολύθυρα, Μαγικό Τ, κυκλώματα Microstrip, Ιδανικός κατευθυντικός συζεύκτης. Μικροκυματικά φίλτρα. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία. Σχεδίαση συγκεντρωμένων αντιστάσεων-χωρητικοτήτων-αυτεπαγωγών, κυκλώματα με συγκεντρωμένα φορτία, κυκλώματα προσαρμογής. Ενεργα μικροκυματικά στοιχεία: ανιχνευτές. Μικροκυματικοί συντονιστές. Μικροκυματικές πηγές. Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel

Βιβλιογραφία
Προαπαιτούμενα

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Ι, ΙΙ, Μικροκύματα, Διαφορικές και Oλοκληρωτικές εξισώσεις, Διανυσματικός Λογισμός.

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι στο τέλος του ο φοιτητής να μπορεί

  • Αναλύσει και σχεδιάσει ένα μικροκυματικό σύστημα και να υπολογίσει παραμέτρους περιγραφής του.
  • να εφαρμόζει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει στην κατανόηση και επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων.
  • να διακρίνει περιπτώσεις προβλημάτων, ακόμα και από φαινομενικά διαφορετικές περιοχές, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει τις βασικές έννοιες που έχει διδαχτεί.
  • να διαθέτει τις δυνατότητες μελέτης που χρειάζονται για συνεχιζόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική ανάπτυξη
  • να αλληλεπιδρά με άλλους με χρήση κοινής επιστημονικής ορολογίας και μεθοδολογίας

Ενότητες

Βασικές ιδιότητες

Διαιρέτες ισχύος τύπου Τ

Διαιρέτης Ισχύος Wilkinson

Υβριδικό 90ο

Υβριδικό 180ο

Περιοδικές διατάξεις

Μέθοδοι σχεδίασης φίλτρων

Μετασχηματισμοί φίλτρων

Χαμηλοπερατά φίλτρα βηματικής αντίστασης

Φίλτρα συζευγμένων γραμμών

Μαγνητικά Υλικά

Ιδιότητες φερριτών

Διάδοση επίπεδου κύματος

Στροφή πόλωσης

Διατάξεις

Απομονωτές

Φασιθέτες

Γύρατρο

Κυκλοφορητές

Ρυθμών ακμής

Μικροκυματική δίοδος

Βασικές λειτουργίες: Ανόρθωση, Ανίχνευση, Μίξη

Δίοδος p-n

Δίόδος PIN

Δίοδος Schottky

Δίοδος σήραγγας

Χαρακτηριστική διόδου, Προσέγγιση μικρού σήματος

Η δίοδος ως ανορθωτής

Η δίοδος ως αποδιαμορφωτής

Μείκτες

Μονού άκρου

Ισορροπημένοι

Απόρριψης εικόνας

Λυχνίες Klystron

Magnetron

Οδεύοντος κύματος TWT

Δίοδοι Impatt

Δίοδοι Gunn

Varactor

Μικροκυματικές Τηλεπικοινωνίες

Βιολογικές επιδράσεις των μικροκυμάτων

Προσαρμογή βαθμίδας ενισχυτή σε είσοδο και έξοδο.

Σχεδίαση πολύθυρου στοιχείου, κατασκευή μέτρηση.