Γ' Μέρος

Το Γ' μέρος των διαλέξεων απαρτίζεται από τέσσερις (4) διαλέξεις που αφορούν τα διαφορετικά ήδη φυσικών πόρων και τις διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, αποτίμησης και χρήσης τους καθώς και μια παρουσίαση των διαφορετικών πολιτικών που σχετίζονται και επηρρεάζουν τον τομέα της Ενέργειας. Αναλυτικότερα, οι διαλέξεις έχουν την ακόλουθη διάταξη:

  1. Μη-Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι
  2. Εξαντλήσιμοι - Ανακυκλώσιμοι Πόροι
  3. Αλιευτικοί Πόροι
  4. Οικονομική και Πολιτική της Ενέργειας
Διάλεξη 9η
Μη-Ανανεώσιμοι Φυσικοί Πόροι
Διάλεξη 10η
Εξαντλήσιμοι-Ανακυκλωσιμοι Φυσικοί Πόροι
Διάλεξη 11η
Αλιευτικοί Πόροι
Διάλεξη 12η
Οικονομική και Πολιτική της Ενέργειας
Άσκηση ισορροπίας και εύρεσης αρίστου σημείου επιδότησης

Άσκηση ισορροπίας και εύρεσης αρίστου επιπέδου επιδότησης

Άσκηση ελαχιστοποίησης κόστους και εύρεσης αρίστου σημείου παραγωγής

Άσκηση ελαχιστοποίησης κόστους και εύρεσης αρίστου σημείου παραγωγής