1η Διάλεξη Εισαγωγή
Περιεχόμενα 1ης Διάλεξης
  • Η έννοια του συνεργατισμού
  • Ο ορισμός των συνεταιρισμών
  • Τα Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συνεταιρισμών
  • Οι Στόχοι των συνεταιρισμών
  • Τα μέσα επίτευξης των στόχων των συνεταιρισμών
  • Οι οικονομικοί μηχανισμοί επίτευξης των στόχων των
  • συνεταιρισμών
  • Οι Προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων των συνεταιρισμών
  • Συνεταιρισμός συνδικαλισμός κράτος
  • Στοιχεία δραστηριοτήτων  συνεταιρισμών
 
1η Παρουσιαση Εισαγωγη
Η παρουσίαση της 1ης Διάλεξης του μαθήματος "Συναιτεριστική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.