Εισαγωγή στους Αλγόριθμους

Θεματικές Ενότητες

Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων

Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων(Error-Correcting Codes): σφάλματα που αυτο-διορθώνονται?