Εννοιολογική Αλλαγή

Η έννοια της εννοιολογικής αλλαγής, Η συγκρότηση της έννοιας του υπολογιστικού συστήματος, Η σπουδαιότητα της έννοιας της μνήμης του υπολογιστή, Αρχική αναπαράσταση - αυθόρμητη αντίληψη του συστήματος, Διδακτική Παρέμβαση, Αντίληψη του τόπου - σφαιρικότητα, Αποστασιοποιημένη αντίληψη του συστήματος σε σχέση με το παρόν, Διαχωρισμός κεντρικής και βοηθητικής μνήμης, Συνειδητοποίηση και αντίληψη της εικονικότητας του συστήματος