Νοητικές Αναπαραστάσεις

Μοντέλα μάθησης, Εννοιολογικά Μοντέλα και Γνώσεις, Ιδέες και αναπαραστάσεις, Η έννοια του Μοντέλου, Εννοιολογικά, διδακτικά και νοητικά μοντέλα, Οπτική αντίληψη και αναπαράσταση, Αναπαραστάσεις