Εισαγωγή - Στόχος Μαθήματος

Σκοπός του Μαθήματος, Περιεχόμενο, Εννοιολογικό Πλαίσιο, Αναλυτικά Προγράμματα, Βασικές έννοιες Διδακτικής της Πληροφορικής, Βασικές έννοιες Προγραμματισμού & διδακτική τους προσέγγιση, Ειδικά θέματα διδακτικής Πληροφορικής, Ερευνητικοί άξονες & Ερωτήματα