Εισαγωγή
?Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών
?Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων
?Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων
?Περιγραφή των ανοικτών συστημάτων δικτύου