Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγικές έννοιες. Νομοθετική προστασία προσωπικών δεδομένων (διεθνής-εθνική πρακτική).