Ενότητα 2: Ένταση και πλάτος φασματικών γραμμών

Ένταση και πλάτος φασματικών γραμμών. Ποσοτικές τεχνικές απορρόφησης. Διαπερατότητα. Απορρόφηση. Νόμος του Beer. Εξαναγκασμένη και αυθόρμητη εκπομπή. Κανόνες επιλογής και ροπές μετάβασης.Διαπλάτυνση Doppler. Διαπλάτυνση λόγω χρόνου ζωής. Παραδείγματα. Λυμένες Ασκήσεις. Άλυτες Ασκήσεις.

Ενότητα2-Ένταση και πλάτος φασματικών γραμμών