Μοριακή Φασματοσκοπία (ΧΜΕ63)

Σογομών Μπογοσιάν

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Μοριακή Φασματοσκοπία. Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αλληλεπίδραση μεταξύ ακτινοβολίας και ύλης. Κατηγορίες φασμάτων: φάσματα εκπομπής, απορρόφησης και Raman. Πειραματικές τεχνικές. Ένταση και πλάτος φασματικών γραμμών.

Αμιγή Φάσματα Περιστροφής - Φασματοσκοπία Μικροκυμάτων. Σταθερά περιστροφής, ροπή αδράνειας και ενεργειακά επίπεδα περιστροφής διατομικών μορίων. Κανόνες επιλογής περιστροφικών μεταβάσεων. Φασματοσκοπία μικροκυμάτων. Φάσματα περιστροφής πολυατομικών μορίων.

Δονητική φασματοσκοπία - Διατομικά μόρια. Δονήσεις διατομικών μορίων. Το πρότυπο του απλού αρμονικού ταλαντωτή. Κανόνες επιλογής και φάσματα υπερύθρου διατομικών μορίων. Αναρμονικότητα. Φάσματα δόνησης-περιστροφής. Δονητικά φάσματα Raman.

Συμμετρία. Συμμετρία των μορίων. Στοιχεία συμμετρίας και διεργασίες συμμετρίας. Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων.

Δονητική φασματοσκοπία - Πολυατομικά μόρια. Δονήσεις πολυατομικών μορίων. Κανονικές δονήσεις και συμμετρία. Φάσματα υπερύθρου και δονητικά φάσματα Raman πολυατομικ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει:

  1. Να έχει κατανοήσει τις έννοιες της απορρόφησης, και της αυθόρμητης και εξαναγκασμένης εκπομπής της ακτινοβολίας.
  2. Να μπορεί να εξηγήσει τις βασικές αρχές των φασματοσκοπικών τεχνικών που σχετίζονται με τις περιστροφές και τις δονήσεις των μορίων, και  να περιγράψει τη σχετική οργανολογία.
  3. Να είναι σε θέση να προβλέψει την εμφάνιση και χαρακτηριστικά των φασμάτων μικροκυμάτων, υπερύθρου και UV/vis των μορίων.
  4. Να έχει εξοικειωθεί με τις ομάδες συμμετρίας και τους πίνακες χαρακτήρων των μορίων, και να μπορεί να προβλέψει ποιες μεταβάσεις είναι ενεργές στις φασματοσκοπίες υπερύθρου και Raman.
  5. Να μπορεί να επιλέξει τις πλέον κατάλληλες φασματοσκοπικές μεθόδους για την επίλυση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού προβλήματος.
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Ενότητες

Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αλληλεπίδραση μεταξύ ακτινοβολίας και ύλης. Κατηγορίες φασμάτων: φάσματα εκπομπής, απορρόφησης και Raman. Πειραματικές τεχνικές.

Ένταση και πλάτος φασματικών γραμμών. Ποσοτικές τεχνικές απορρόφησης. Διαπερατότητα. Απορρόφηση. Νόμος του Beer. Εξαναγκασμένη και αυθόρμητη εκπομπή. Κανόνες επιλογής και ροπές μετάβασης.Διαπλάτυνση Doppler. Διαπλάτυνση λόγω χρόνου ζωής. Παραδείγματα. Λυμένες Ασκήσεις. Άλυτες Ασκήσεις.

Αλληλεπίδραση της ύλης με την περιοχή της ακτινοβολίας μεταξύ 1 mm και 30 cm. Ενεργειακές μεταβολές σε ένα μόριο λόγω της περιστροφής του. Φάσματα περιστροφής διατομικών μορίων. Ροπή αδράνειας διατομικών μορίων. Ενεργειακά επίπεδα.Προσδιορισμός μήκους δεσμού. Παραδείγματα. Λυμένες ασκήσεις. Άλυτες ασκήσεις.

Φάσματα περιστροφής πολυατομικών μορίων. Εκφυλισμός και το φαινόμενο Stark. Εφαρμογές της φασματοσκοπίας περιστροφής. Περιστροφικά φάσματα Raman. Παραδείγματα.

Δονήσεις διατομικών μορίων. Το πρότυπο του απλού αρμονικού ταλαντωτή. Κανόνες επιλογής και φάσματα υπερύθρου διατομικών μορίων. Φάσματα Raman. Παραδείγματα.

Αναρμονικότητα. Φάσματα δόνησης-περιστροφής. Η προέκταση Birge-Sponer. Δονητικά φάσματα Raman. Παραδείγματα.

Συμμετρία των μορίων. Στοιχεία συμμετρίας και διεργασίες συμμετρίας. Εισαγωγή στη θεωρία ομάδων. Παραδείγματα.

Δονήσεις πολυατομικών μορίων. Κανονικές δονήσεις και συμμετρία. Φάσματα υπερύθρου και δονητικά φάσματα Raman πολυατομικών μορίων. Εφαρμογές της συμμετρίας και της θεωρίας ομάδων στη μοριακή  φασματοσκοπία. Παραδείγματα.

Ηλεκτρονική δομή των μορίων. Χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών μεταβάσεων. Αρχή Frank-Condon. Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού. Ένταση κορυφών και νόμος Beer-Lambert. Παραδείγματα.

Ηλεκτρονικά φάσματα μορίων. Τροποποίηση των χαρακτηριστικών απορρόφησης. Ταινίες απορρόφησης. Νόμος Beer Lambert.

Εισαγωγή στα Lasers. Γενικές αρχές της δράσης Laser. Χαρακτηριστικά κοιλότητας. Γωνία πρόσπτωσης Brewster. Ιδιότητες του φωτός laser.