7. Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων

Παρουσίαση των διάφορων διεργασιών θερμικής επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων. Καύση, Πυρόλυση και Αεριοποίηση.