6. Υγειονομική Ταφή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων

Παρουσίαση τεχνικών περιγραφής και διατάξεων ΧΥΤΑ. Ανάδειξη των σταδίων ανάπτυξης και κατασκευής τους, καθώς και παραδειγμάτων ΧΥΤΑ στην Ελλάδα.

Μάθημα 6ο - Υγειονομική Ταφή Αστικών Στερεών Απορριμμάτων