5. Συλλογή Στερεών απορριμμάτων

Συλλογή διαχωρισμένων και μη διαχωρισμένων απορριμμάτων. Παρουσίαση συστημάτων και διαδρομές συλλογής τους.