2. Ποιοτικά και Ποσοτικά χαρακτηριστικά των Στερεών Απορριμμάτων

Παρουσίαση των Πηγών, Σύστασης και Χαρακτηριστικών Στερεών Απορριμμάτων. Ανάδειξη των διάφορων Διεργασιών μετατροπής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΑΣΑ καθώς και των επικύνδινων απορριμμάτων.