1. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Εισαγωγή στην έννοια των αποβλήτων και την διαχείριση τους. Παρουσίαση μοντέλων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.