10. Επεξεργασία Ιλύος

Διεργασίες επεξεργασίας ιλύος. Αερόβια και αναερόβια χώνευση καθώς και τα προϊόντα τους (compost και βιοαέριο αντίστοιχα).