7. Ετερογενείς Βιολογικές Διεργασίες

Τύποι χαλικοδιϋλιστηρίου και σχεδιασμός τους. Βιοδίσκοι.