2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Αστικών Υγρών Αποβλήτων

Παρουσίαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αστικών υγρών αποβλήτων. (φυσικά, χημικά και βιολογικά)