Παραδείγματα Επίλυσης Προβλημάτων σε Μatlab-Octave

Επιλύονται προβλήματα φαινομένων ροής ρευστών σε γλώσσα Μatlab -Octave