Χρεώσεις Υπηρεσιών
 • Ορισμός της πολιτικής χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών
 • Δομή κόστους για τον πάροχο
  • Κόστη παροχής πρόσβασης
  • Κόστη χρήσης
 • Χαρακτηριστικά ενός συστήματος χρέωσης
  • Χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους χρήστες
  • Χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τους παρόχους
 • Κατηγοριοποιήσεις πολιτικών χρέωσης δικτυακών υπηρεσιών
 • Δυο διαφορετικές προσεγγίσεις ταξινόμησης των μοντέλων χρέωσης σε κατηγορίες
 • Χρέωση στα άκρα
Χρεώσεις Υπηρεσιών I
Χρεώσεις Υπηρεσιών II