Εφαρμογές με δυνατότητα προσαρμογής μετάδοσης
  • Αρχιτεκτονική προσαρμοζόμενων εφαρμογών πραγματικού χρόνου
    • Τμήματα αποστολέα
    • Τμήματα παραλήπτη
  • Μέθοδοι προσαρμογής πολυμεσικών δεδομένων
  • Κατηγοριοποίηση μηχανισμών μετάδοσης πολυμεσικών δεδομένων
  • Σύγκριση δέσμευσης πόρων με την προσαρμογή μετάδοσης
Εφαρμογές με δυνατότητα προσαρμογής μετάδοσης