Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα- Αξιολόγηση Βάσης Κανόνων
  • Δημιουργία Βάσης Κανόνων
  • Εργαλεία Υποστήριξης Εξαγωγής και Υλοποίησης Κανόνων