Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα- Επαλήθευση-Εγκυροποίηση Βάσης Κανόνων
  • Επαλήθευση (Verification)
  • Συνέπεια (Consistency)
  • Πληρότητα (Completeness)
Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα- Επαλήθευση-Εγκυροποίηση Βάσης Κανόνων